Rendi lelkigyakorlat 2017. március – Érd

Veni Sancte Spiritus

A Szent István Lovagrend tavaszi nagyböjti lelkigyakorlatát idén is az érdi Regina Mundi ciszterci monostorban tartotta meg. A lelkigyakorlat vezetője Urbanek Rudolf piarista tanár-atya volt.

A Hamvazószerdával kezdődő Szent Negyvennap az egyház legrégebbi szent cselekedete, amely a bűnbocsánat szentségéhez járulás ideje és amelynek üzenete: Tarts bűnbánatot és higgy az evangéliumban!

Az Újszövetségben ez az időszak jelöli azt az időszakot, melyben a sátán háromszor kísértette meg Jézust a pusztában.

A nagyböjt alatt a hívő ember a test és a lélek harmóniáját keresve böjtöt tart. A mindenki által ismert Gyökössy Bandi bácsi szerint a megtartóztatás lehet szó -, beleszólási -, érzékszervi böjt is a visszafogott táplálékvételen túl.

A teremtett világ Isten akaratából jött létre, aki az embert a saját képmására alkotta. Hitünk is Tőle származik és a harmadik isteni személy, a  Szentlélek révén értjük meg az Univerzum működését is.

Az Ószövetségben is fellelhetjük a Szentlélek jelenlétét: lebeg a vizek felett, Ő a próféták ihletője, Tőle kapja Sámson erejét stb.

Az Újszövetségben Pünkösd alkalmával kapják meg a tanítványok személyesen a Szentlelket és így alkalmassá válnak a krisztusi tanítás továbbadására a világban. A Szentírásból jól tudjuk, hogy: „Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak… Zúgás támadt az égből…Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva és leereszkedtek mindegyikükre…Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy ahogyan a Lélek szólásra indította őket” (ApCsel 2,1-4). A Szentlélek hordozói, szimbólumai sokfélék: víz, olaj, felhő, tűz, szél, galamb.

A bérmálásban az Ő eltörölhetetlen pecsétjét kaptuk ajándékba, tehát amellett, hogy jellé tesz bennünket, vezet is és ajándékokat is oszt. A szentmisében a Mi Atyánk imádságára a pap így is felszólíthatja a híveket: „Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal…”

A Szentlélek a karizmákat tetszése szerint osztja kinek-kinek. Bár egyének kapják, a keresztény közösség kapja az egyéneken keresztül, hogy azzal szolgálja és segítse az egész Egyházat.

II. János Pál pápa, 1998-ban, Rómában Pünkösd alkalmával ezeket mondta: “Hozzátok kiáltok: Nyissátok meg szíveteket a Szentlélek ajándékainak készséges befogadására! Hálával és engedelmes szívvel fogadjátok be a Szentlélek által szüntelenül felkínált karizmákat.”

A Szentlélek ajándékai és gyümölcsei révén fel – és megismerhetjük az Atya szándékait.

A keresztények erkölcsi életét a Szentlélek ajándékai támogatják. Ezek az ajándékok maradandó készségek, amelyek az embert tanulékonnyá teszik arra, hogy kövesse a Szentlélek indításait.

A Szentlélek hét ajándéka:

  • a bölcsesség révén szert teszünk arra a képességre, hogy a teremtés valódi értékét felismerjük. Segít az istennel történő kapcsolatunk megteremtésében.
  • az értelem segítségével a teremtett világunkba „beleírt” isteni jeleket észrevesszük, ezáltal hitünk erősödik.
  • a jótanács segít eligazodnunk, hogy mi az illő és mi nem
  • a lelki erősség révén a különböző hatásoknak tudunk ellenállni. Hiánya félénkséget vagy agresszivitást eredményez. Mai világunkban ennek az erénynek nagy szüksége van a Szentlélek támogatására.
  • a tudomány eligazít a teremtés teológiai értelmezésében, így érezzük korlátozottságunkat és a veszélyt, ha rosszra használjuk. Általa eligazítást kapunk a világ dolgaiban.
  • a jámborság ajándéka a testvérek iránti szeretet képességét erősíti.
  • az istenfélelem azt jelenti, hogy bűnbánó lélekkel és töredelmes szívvel forduljunk Isten felé.

A Szentlélek ajándékai kiegészítik és tökéletessé teszik azok erényeit, akik megkapják őket és tanulékonnyá arra, hogy készségesen engedelmeskedjenek az isteni sugallatoknak.

Amennyiben a Szentlélek ajándékaival tudunk élni, akkor élvezhetjük azok gyümölcseit is. A Szentlélek gyümölcse az a tökéletesség, amit a Szentlélek formál ki bennünk, mint az örök dicsőség zsengéjét. Az Egyház hagyománya e tökéletességet a következő kifejezésekkel írja körül (Gal 5,22—23): öröm, békesség, türelem, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. szeretet, tisztaság.

Nekünk, Stefaniták számára a Szentlélek ajándékainak az elfogadása nagyon fontos tényező az Úr képmására történő törekvésünkben. Reménykedhetünk gyümölcsei elnyerésében, hogy így jelen világunkban példánk buzdító hatású legyen saját és környezetünk számára az üdvösség felé vezető úton.

unnamedComments are closed.